malaysia dating websitestrapon femdom sex chatborovets web camrochester new york singleshttp://smittytaxidermy.com/boy-dick-web-cam-b196
Get Adobe Flash player
Jeśli chcesz przekazać 1% podatku dla ISRS Culani, wpisz do PIT nasz KRS:
00 0001 0104
Dziękujemy! ----------------------------------
Warto zobaczyć na innych stronach:

Sprawozdanie z działalności ISRS Culani za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Integracyjnego Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego „Culani”
w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2009 r.

Nazwa: Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Culani”
Siedziba: 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3
Data powstania: maj 1995 r.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIII Wydział Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy w Warszawie: 6.05.2002 r.
Numer KRS: 0000010104
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym statusu organizacji pożytku publicznego: 20.12.2004 r. /WA.XX NS-REJ.KRS/26828/4/110
REGON: 011167220
Przedmiot działaności statutowej organizacji pożytku publicznego PKD:
94,99, Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
85, 60, Z, działalność wspomagająca edukację
86, 90, A, działalność fizjoterapeutyczna
86, 90, E, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
79, 12, Z, działalność organizatorów turystyki
85, 51, Z, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
96, 04, Z, działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
88, 10, Z, pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88, 99, Z, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wszystkie działania Stowarzyszenia mają charakter nieodpłatny.

Zarząd:

 • Krzysztof Balcerzak – Prezes, zam. Ul. Pułkowa 26a, .01-969 Warszawa
 • Agnieszka Kachel – Wiceprezes, zam. Ul. Waszyngtona 30/36 m. 3, 03-910 Warszawa
 • Jacek Wodzyński – Wiceprezes, zam. Ul. Światowida 60 b m. 48, 03-144 Warszawa.

Cele statutowe Stowarzyszenia to:
1. zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej swych członków,
2. prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia
3. integracja osób z niesprawnościami z osobami sprawnymi,
4. odnowa moralna w sporcie i rekreacji, zwłaszcza poprzez aktywne uczestnictwo osób
z niesprawnościami,
5. propagowanie i organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz  krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku,
6. dążenie do rozwoju sportu i mistrzostwa sportowego,
7. akcentowanie etyki chrześcijańskiej, co łączy się z postawą tolerancji wobec ludzi i innych światopoglądów oraz afirmacja osoby ludzkiej.
8. działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych oraz ich integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
9. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej
10. działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz promocja idei wolontariatu
11. działania na rzecz środowisk lokalnych, w tym m. in.: wspieranie samorządów terytorialnych, inicjatyw obywatelskich
12. działalność charytatywna
13. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
14. działalność w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania
15. przeciwdziałanie i zapobieganie patologiom społecznym, w tym zjawiskom:  marginalizacji różnych grup społecznych, zagrożenia skutkami nadużywania alkoholu oraz innych środków odurzających – szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem oraz założeniami programowymi, w roku 2009 realizowało swoje cele m. in. poprzez:

 • trening sportowy osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży pełnosprawnej,
 • zajęcia fizjoterapeutyczne i rekreacyjne,
 • organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych, rekreacyjnych i kół zainteresowań,
 • organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo-sportowych,
 • organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych i rozrywkowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

KOSZTY zostały poniesione m. in. na:

 • realizację działalności statutowej pożytku publicznego: kwota 274.365,74 zł
 • koszty ogólnoadministracyjne kwota: 40.733,38 zł
 • liczba osób zatrudnionych w organizacji etatowo: 0
 • łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację: 6.810,00 zł
 • wartość aktywów i zobowiązań organizacji: Aktywa: 165.626,55 zł
 • zobowiązania krótkoterminowe: 5.190,72 zł.
 • eksplotatację samochodu-busa do transportu niepełnosprawnych.

Przychody stowarzyszenie w 2009 r. pochodziły z:

 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Urzędu m. St. Warszawy (dotacje celowe)
 • Urzędu Dzielnicy Ursynów Gminy Warszawa Centrum m. St. Warszawy (dotacje celowe)
 • Fundacji Wspólna Droga – United Way (umowa o dotacji)
 • Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START (dofinansowanie)
 • wpłat z tytuły 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
 • składek członkowskich
 • darowizn.

Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników na etacie na podstawie umowy o pracę. Na podstawie umów zleceń były wypłacane wynagrodzenia za: prowadzenie treningów sportowych i zajęć rehabilitacyjnych, koordynację i organizację, pracę kierowcy, współorganizację i przeprowadzanie imprez, obozów itp. . Pewna część prac i usług była wykonywana wolontarystycznie, bez wynagrodzeń (opieka podczas zajęć, transport w pewnym zakresie, naprawy, organizacja itp.).

Członkowie Zarządu Stowarzyszenie nie pobierali wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.

Stowarzyszenie składa do Urzędu Skarbowego miesięczną deklarację CIT 8 i CIT 8 0.
Nie posiadamy z tego tytułu żadnych zaległości wobec Urzędu Skarbowego.

W okresie sprawozdawczym za rok 2009 w Stowarzyszeniu nie została przeprowadzona żadna kontrola stosownych organów.
Działalność 2009

W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Culani” realizowało zaplanowane wcześniej cykliczne zajęcia sportowo-rehabilitacyjne oraz działania w zakresie integracji osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez realizację zadań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym. Są one kontynuacją rozpoczętej w 1995 roku działalności Stowarzyszenia oraz programu „Twoja Szansa – sprawni poprzez sport”.

1. Na terenie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 w Warszawie, Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Chylicach odbywały się treningi szermierki na wózkach dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży – zarówno niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych (sekcja dzieci). Brali w nich udział niepełnosprawni członkowie Stowarzyszenia, pod fachową opieką trenerów oraz wolontariuszy-opiekunów. Zajęcia te są dla nich zarówno formą aktywnej rehabilitacji, jak i sportowej rywalizacji. Część spośród podopiecznych uczestniczy we wszystkich zawodach ogólnopolskich, konfrontując zdobywane umiejętności z innymi zawodnikami z całego kraju oraz w międzynarodowych rangi Pucharu Świata. Między innymi:

 • 6-11 lipca Marta Fidrych uczestniczyła w Mistrzostwa Europy w Szermierce na Wózkach, gdzie zajęła indywidualnie w szpadzie miejsce 5, natomiast drużynowo 4. Zaś we florecie odpowiednio 7 i 6 – to doskonałe wyniki dla tak młodej zawodniczki;
 • 9-11 października 2009 czworo zawodników ISRS „Culani” uczestniczyło  Pucharze Świata w Szermierce na Wózkach w Warszawie: Marta Fidrych (kat. A), Agnieszka Kachel (kat. A), Michał Nalewajek (kat. A) oraz Dominik Rymer (kat. C). Najlepiej wypadła Marta Fidrych, zdobywając brązowy medal w szpadzie kobiet.
 • 26-27 września podczas Mistrzostw Polski seniorów w Szermierce na Wózkach zdobyliśmy łącznie 6 medali, a mianowicie:
  o Marta Fidrych – trzy złote medale w kat. A kobiet w szpadzie, florecie i szabli
  o Agnieszka Kachel – medal srebrny w kat. A floreto Dominik Rymer – dwa medale brązowe w kat. C floret i szpada.
  natomiast młody Michał Nalewajek zdobył dwa brązowe medale podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Szermierce na Wózkach 2009 oraz zajął doskonałe jak na młody wiek miejsca w Mistrzostwach Polski w Szermierce na Wózkach seniorów (miejsce 5 we florecie) oraz w Pucharze Świata 2009 (miejsce 19 we florecie w ogólnym rankingu!). Duży talent i szanse na sukcesy w najbliższej przyszłości.  Marta Fidrych została powołana w skład kadry narodowej w szermierce na wózkach na sezon 2009/2010.

2. Doskonale rozwija się także nasza sekcja szermiercza dzieci pełnosprawnych. Prowadzone 2-3 razy w tygodniu treningi z udziałem najmłodszych przynoszą zarówno szkoleniowcom, jak i samym zawodnikom coraz większą satysfakcję – większość uczestniczy we wszystkim najważniejszych ogólnopolskich zawodach, zdobywając pierwsze życiowe sukcesy. M. in. na wyróżnienie zasługują: Weronika Żurowska, Tomasz Obstój i Krzysztof Bednarek, dzielnie stający w szranki z coraz trudniejszymi przeciwnikami i zajmujący miejsca w czołówce najlepszych w swoich kategoriach wiekowych. Ich postawa stanowi najlepszą zachętę dla nowych kandydatów na szermierzy, których coraz więcej zgłasza się na zajęcia – obecnie jest to już ok. 25 osób. Zarówno ta jak i sekcja szermierki na wózkach jest prowadzona przez doświadczonych instruktorów sportu i trenerów, którzy przy współpracy niezwykle zaangażowanej grupy już przeszkolonych wolontariuszy przygotowują
i prowadzą zarówno systematyczne treningi, jaki zgrupowania szkoleniowe.

3. Jak co roku, zorganizowaliśmy letni obóz rehabilitacyjno-sportowy – w sierpniu 2009, w Ośrodku Rekreacyjnym w Koszelówce intensywnie trenowały grupy pełno- i niepełnosprawnych zawodników sekcji szermierczej oraz pływackiej. Aktywnie wypoczywało łącznie ok. 30 osób – niepełnosprawnych ruchowo oraz dzieci pełnosprawnych, wraz z opiekunami i trenerami. Jak zawsze, wyjazd był wspaniałą okazją do podniesienia kondycji fizycznej, przeprowadzenia rozwiniętego programu sportowo- rehabilitacyjnego oraz przygotowania zawodników do zawodów szermierczych i pływackich. Jednocześnie wszyscy uczestnicy mieli zapewnione aktywne formy wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji.

4. Także jak zwykle, na początku grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 w Warszawie zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski Juniorów w Szermierce na Wózkach oraz Mikołajkowy Turniej Szermierczy Dzieci (pełnosprawnych). Wzięli w nich udział najmłodsi adepci tej dyscypliny z różnych miast Polski, w wieku od 9 do 21 lat, którzy odważyli się stanąć do prawdziwej sportowej walki szermierczej w kategorii open we florecie lub szpadzie. W Mistrzostwach Polski startują zawodnicy niepełnosprawni ruchowo, natomiast w zawodach dzieci – osoby sprawne. Wszyscy są osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, co nie przeszkadza im w podejmowaniu wielkich wyzwań. Dla uczestników zawody stanowią bardzo ważny element przygotowania sportowego, również do startów w zawodach seniorów i imprezach o szerszym zasięgu. Jednocześnie, samo wydarzenie jest najlepszą formą promocji sportu w wykonaniu osób niepełnosprawnych wśród różnych środowisk. Tegoroczna impreza zgromadziła zaskakującą liczbę gości, szczególnie z innych klubów sportowych.

5. Tradycyjnie już, tak jak to się dzieje od wielu lat, kilka razy w tygodniu organizowaliśmy dla osób niepełnosprawnych zajęcia na basenie na terenie SGGW oraz innych pływalniach w Warszawie. Pod opieką rehabilitantów, instruktorów pływania i wolontariuszy odbywała się nauka i doskonalenie umiejętności pływania oraz szeroko pojęta rehabilitacja, która ma niezwykle pozytywny wpływ na ogólną kondycją fizyczną naszych podopiecznych. Po każdych zajęciach w wodzie prowadzone były również masaże indywidualne. Kilkoro z podopiecznych od kilku lat prowadzi już zajęcia pod czysto sportowym kątem i startuje w Mistrzostwach Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych oraz wszelkich innych ogólnopolskich zawodach pływackich, zajmując doskonałe, punktowane lokaty. Zapewniamy im opiekę trenerską, zabezpieczamy zaplecze oraz dodatkowe treningi i wyjazdy na zawody.
Największym sukcesem są wyniki, jakie osiągał przez cały kolejny rok Kacper Rodziewicz (lat 17), który jest niekwestionowanym Mistrzem Polski w swojej kategorii, zajmuje medalowe i punktowane miejsca w Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu, wszelkich innych imprezach rangi krajowej oraz w zawodach rangi Mistrzostw Europy i Świata (w roku 2009 były to Brazylia, Niemcy, Islandia). Kacper jest zawodnikiem kadry narodowej w pływaniu niepełnosprawnych i jest objęty specjalnym sportowym programem szkoleniowym.

6. W roku 2009 została powołana nowa grupa sportowo-rehabilitacyjna w Krakowie, licząca obecnie już ok. 20 osób niepełnosprawnych, które bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach z pływania oraz usprawniających w wodzie. Mamy sygnały, że jest wielu nowych chętnych w regionie małopolski, którzy chcą uczestniczyć także w innych formach naszych działań w przyszłości.

7. Przez cały rok stale współpracujący z nami rehabilitanci i fizjoterapeuci w Warszawie i Krakowie kontynuowali indywidualne zajęcia usprawniające i rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi w ich domach oraz w wodzie. Spotkania te mają ogromne znaczenie dla wszystkich podopiecznych – pozwalają na dobranie najlepszych ćwiczeń dla poszczególnych osób, prowadzenie ich z dostosowaniem tempa i natężenia
do konkretnych potrzeb, ustalanie najwłaściwszego cyklu zajęć stosownie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Doświadczeni rehabilitanci, dzięki tak bliskiemu kontaktowi mogą czuwać nad swoimi pacjentami, natomiast podopieczni czują się bezpiecznie i swobodnie. Taka wieloletnia już praca daje nieocenione rezultaty – mniej lub bardziej wymierne, ale są z nich zadowoleni zarówno sami członkowie stowarzyszenia, jak i ich rodziny. Szczególnie najmłodsi czynią wciąż postępy, dążą do większej samodzielności, niezależności – w przypadku niepełnosprawności ruchowych wymaga to od nich ogromu ciężkiej pracy pod fachowym okiem m. in. takiej kadry, jaką my im możemy zapewnić. W roku 2009 przeszkoliliśmy kolejnych młodych rehabilitantów i fizjoterapeutów do pracy m.in. metodą Hallwicka i innymi specjalistycznymi, efektywnymi szczególnie w pracy w wodzie z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

8. Zachęceni sukcesami z lat poprzednich, także w tym roku aktywnie uczestniczyliśmy w wielu integracyjnych wyjazdach dla niepełnosprawnych wędkarzy. Braliśmy udział w wyprawach i zawodach, m. in. w Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych Wędkarzy. Ponieważ ta dyscyplina – zarówno w aspekcie rekreacyjno-integracyjnym, jak i czysto sportowym niezwykle prężnie u nas ostatnio się rozwija i zdobywa nowych miłośników, zorganizowaliśmy w roku 2009 cykl zawodów i szkolenia wędkarskiego pod nazwą „Wędkarskie Lato 2009”, na które złożyły się: 5 imprez sportowych – ogólnopolskich zawodów spławikowych w różnych miastach Polski oraz dwa krótkie obozy szkoleniowe dla tych zawodników niepełnosprawnych, którzy mają predyspozycje i ambicje uczestniczyć w ważnych zawodach najwyższej rangi. Zwieńczeniem sezonu w tej dyscyplinie był obóz oraz Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie o Puchar Edmunda Gutkiewicza, które odbyły się we wrześniu na Zbiorniku w Wykrocie gm. Myszyniec. We wszystkich imprezach łącznie uczestniczyło ok. 400 gości, w tym wiele osób niepełnosprawnych z najróżniejszych środowisk i regionów Polski. Także członkowie naszego stowarzyszenie odnosili sukcesy medalowe: Eugeniusz Błaszczak, Henryk Młot oraz Agnieszka Kachel zajmowali punktowane miejsca w wielu rangi Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Osób Niepełnosprawnych 2009 oraz Pucharze Polski. E. Błaszczak został powołany w skład kadry narodowej na rok 2009/2010 i przygotowuje się do udziału w Mistrzostwach Świata Wędkarzy Niepełnosprawnych 2010.

9. Dodatkowo, zgodnie już z naszą tradycją,  28 czerwca 2009 na terenie łowiska Kompleksu Rekreacyjnego w Musułach zorganizowaliśmy Integracyjny Ogólnopolski Piknik Wędkarski – otwartą imprezę o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w której brali udział zarówno zawodowcy jak i amatorzy, w każdym wieku, niezależnie od płci. Każdy mógł połowić, uzyskać cenne rady od doświadczonych fachowców. Przybyli z całej Polski pasjonaci wędkarstwa doskonale się bawili – także szczególnie podczas części mniej oficjalnej, po zakończeniu rywalizacji na łowisku. Było pyszne jedzenie w urokach letniego słońca, uroczyste wręczenie pamiątkowych nagród oraz okoliczność do zaprezentowania różnych integracyjnych form aktywności – od gry w boccia, poprzez modelarstwo lotnicze po nową dyscyplinę tenisa (showdown) w wydaniu dla osób niewidomych, którą zaprezentował nasz wyjątkowy gość specjalny Damian Pietrasik, wielokrotny mistrz w pływaniu niepełnosprawnych i niezwykły młody człowiek.

10. Dnia 27 września 2009 r., przy współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 oraz przeprowadziliśmy kolejny już z rzędu Integracyjny Rodzinny Piknik Szkolny. Przy jesiennej pogodzie wspólnymi siłami, szczególnie jednocząc wysiłki z gronem pedagogicznym placówki udało nam się zorganizować prawie całodzienną zabawę głównie dla dzieci i młodzieży, także niepełnosprawnych zarówno z Ursynowa jak całej Warszawy. Udział wzięły także całe grupy najmłodszych z okolic, między innymi
z Zespołu Szkół Integracyjnych w Chylicach oraz innych zaprzyjaźnionych ośrodków. Wspólnymi staraniami, przy wsparciu grona wolontariuszy zapewniliśmy uczestnikom w każdym wieku wiele atrakcji sportowo-rekreacyjno-artystycznych: występy wokalne, teatralne, akrobatyczne, muzyczne; pokazy szermiercze, taneczne, Straży Pożarnej, sportowej jazdy samochodami wyścigowymi (z możliwością przejechania się z kierowcą rajdowym), pokazy i zabawy zdalnie sterowanymi super-modelami samochodów, zabawy z clownem, malowanie buzi, gry
i zabawy zręcznościowe dla całych rodzin, loteria fantowa, „ścieżka zdrowia”. Przez cały dzień goście mogli skosztować doskonałej wojskowej grochówki oraz zregenerować siły pod opieką instruktorów sportu.

11. Również jak co roku, 29 listopada 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 w Warszawie odbyły się równolegle dwie imprezy: V Mistrzostwa Polski Juniorów w Szermierce na Wózkach oraz IV Mikołajkowy Turniej Szermierczy Dzieci o Puchar Burmistrza Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy (sprawnych). Wzięli w nich udział najmłodsi adepci tej dyscypliny z różnych miast Polski, w wieku od 8 do 21 lat, którzy odważyli się stanąć do prawdziwej sportowej walki szermierczej w kategorii open we florecie lub szpadzie. W Mistrzostwach Polski startują zawodnicy niepełnosprawni ruchowo, natomiast w turnieju dzieci – osoby sprawne. Dla naszych podopiecznych zawody są  ważnym wydarzeniem  – mogą poczuć ducha prawdziwej rywalizacji, pokonują własną niepewność, cieszą się, że mogą pochwalić się swoją pasją przed najbliższymi i większą publicznością. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary, medale, nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Na zakończenie odbywają się pokazy artystyczne oraz pyszny poczęstunek, przygotowany przez wolontariuszy. Zawody stanowią ważny element przygotowania sportowego, również do startów w zawodach seniorów i imprezach o szerszym zasięgu. Jednocześnie, samo wydarzenie jest najlepszą formą promocji sportu w wykonaniu osób niepełnosprawnych wśród różnych środowisk.

12. Natomiast zakończenie sportowego roku ISRS „Culani” odbyło się 6 grudnia 2009 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 podczas dorocznego Integracyjnego Turnieju Gry w Boccia. Przy współpracy z doświadczonymi zawodnikami niepełnosprawnymi przeprowadziliśmy rozgrywki indywidualne oraz drużynowe, tak aby swoich sił mogło spróbować jak najwięcej zainteresowanych osób. Jak się bowiem okazało, w tej wyjątkowej dyscyplinie świetnie czują się naprawdę prawie wszyscy – niezależnie od stopnia
i rodzaju niesprawności, wieku, kondycji. Każdy szybko zapoznaje się z regułami i przyłącza się do rywalizacji. Rzeczywiście, jest to dyscyplina przyjazna wszystkim, stymulująca i bardzo ciekawa. Jest świetną płaszczyzną do integracji, dobrej zabawy i interesującego spędzania czasu. Zaskoczyło nas dalsze zainteresowanie osób deklarujących chęć kontynuowania zajęć w sekcji, więc mamy nadzieję, że będzie to kolejny sposób
na aktywność dla szerszego grona mieszkańców Warszawy.

Przez cały 2009 rok, na miarę naszych możliwości, bardzo baliśmy o to, aby docierać z naszą ofertą do jak najszerszego grona  potencjalnych odbiorców – zarówno dzieci i młodzieży pełno- jak i osób w każdym wieku mniej sprawnych ruchowo lub po prostu pragnących wprowadzić do swojego życia nieco pasji, aktywności, rekreacji. Dzięki stałemu uaktualnianiu naszej strony internetowej www.culani.org.pl zdawaliśmy niemal na bieżąco relacje ze wszystkich organizowanych imprez, zawodów, wypraw turystycznych; chwaliliśmy się sukcesami najmłodszych i wielkimi zwycięstwami najlepszych – jak Kacper Rodziewicz, Michał Nalewajek czy Marta Fidrych; zapraszaliśmy do przyłączenia się do cennych społecznych inicjatyw, zachęcaliśmy do włączenia się w nasze przedsięwzięcia.
Cieszymy się, że obecnie www.culani.org.pl staje się jedną z dynamiczniej rozwijających się i ciekawych stron w tematyce aktywności sportowej niepełnosprawnych, gdzie relacje, zasady czy wyniki dotyczące niektórych aspektów czy dyscyplin (np. pływania) ukazują się do wiadomości publicznej znacznie szybciej niż gdziekolwiek indziej.
Wiele nowych osób niepełnosprawnych z różnych miejsc w Polsce (Puławy,ChełmKrakówPiotrków TrybunalskiWarszawa) włączyło się w nasze działania, stając się formalnie członkami – co oznacza także, że nasza oferta i energia są zwyczajnie potrzebne. Wymiernym tego wyrazem jest także m. in. powołanie do życia kolejnej zupełnie nowej sekcji w ramach „Culani” – curlingu na wózkach. Dołożymy wszelkich starań, aby jej zawodnicy już wkrótce otrzymali niezbędne zaplecze do realizowania swojej pasji oraz zdobywania pierwszych sukcesów!
Udało nam, dzięki ogromnej przychylności firm prywatnych przeprowadzić skromną, ale owocną kampanię informacyjną – w Warszawie przez większość roku pojawiały się, udostępnione prawie nieodpłatnie, billboardy o naszej działalności, szyldy w autobusach, tramwajach, metrze; ulotki, foldery. Bez wolontarystycznej pomocy grona zaprzyjaźnionych, życzliwych ludzi nie byłoby to możliwe, a jednak okazało się – nawet przy naszych skromnych zasobach finansowych – realne! Jest to wynik trudnej w naszych warunkach, lecz niezwykle owocnej współpracy z rodzinami naszych podopiecznych, ich bliskimi, wolontariuszami, pokrewnymi organizacjami pozarządowymi, samorządem.
Współpracujemy także nadal chętnie z innymi organizacjami sportowymi i kulturalnymi działającymi na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i społeczeństwa obywatelskiego, m. in. ze Stowarzyszeniem Integracji,Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Fundacją United Way – Wspólna Droga, a także z wieloma urzędami administracji państwowej i samorządowej, m. in.:Urzędem m. st. WarszawyUrzędem Dzielnicy Ursynów Gminy Warszawa CentrumPaństwowym Funduszem Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPolskim Związkiem WędkarskimPolskim Związkiem Curlingu.

 

Warszawa, 11.05.2010 r.

 

Zarząd w składzie:
Krzysztof Balcerzak       Agnieszka Kachel      Jacek Wodzyński
Prezes                                        Wiceprezes                        Wiceprezes

 


Załączniki do pobrania:

 

Sprawozd. merytoryczne za 2009
Bilans – aktywa
Bilans – pasywa
Bilans – Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU
Nasi Przyjaciele:
Zobacz w galerii:
dscf0021
Licznik tyka:
Najnowsze wpisy:
Archiwum wiadomości: