malaysia dating websitestrapon femdom sex chatborovets web camrochester new york singleshttp://smittytaxidermy.com/boy-dick-web-cam-b196
Get Adobe Flash player
Jeśli chcesz przekazać 1% podatku dla ISRS Culani, wpisz do PIT nasz KRS:
00 0001 0104
Dziękujemy! ----------------------------------
Warto zobaczyć na innych stronach:

Statut ISRS Culani

STATUT  INTEGRACYJNEGO STOWARZYSZENIA REHABILITACYJNO-SPORTOWEGO
CULANI

ROZDZIAŁ I        Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ II      Członkowie, ich prawa i obowiązki
ROZDZIAŁ III     Struktura organizacyjna
ROZDZIAŁ IV     Walne Zebranie
ROZDZIAŁ V      Zarząd
ROZDZIAŁ VI     Komisja Rewizyjna
ROZDZIAŁ VII    Majątek i gospodarka finansowa
ROZDZIAŁ VIII   Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę „Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Culani
2.Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne realizujące ideę integracji grup i środowisk społecznych w sporcie oraz poprzez sport i rekreację.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nabywa ją w momencie zarejestrowania.
2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Stowarzyszenie może posiadać sztandar, barwy flagi, ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów. Na dokumentach, odznakach, pieczęciach i symbolu można używać skrótu „ISRS-Culani”.
4. Symbol i nazwa Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych, w ramach działalności statutowej może współpracować z innymi organizacjami i instytucjami, a także osobami prawnymi i fizycznymi.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą – w rozmiarach służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie funkcjonuje zgodnie z zapisami art 20 – 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jako organizacja pożytku publicznego. Swoje cele realizuje, prowadząc nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
8. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Wszelkie dochody z działalności odpłatnej będą w całości przekazywane na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 3

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej swych członków,
2. Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia
3. Integracja osób z niesprawnościami z osobami sprawnymi,
4. Odnowa moralna w sporcie i rekreacji, zwłaszcza poprzez aktywne uczestnictwo osób z niesprawnościami,
5. Propagowanie i organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz  krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku,
6. Dążenie do rozwoju sportu i mistrzostwa sportowego,
7. Akcentowanie etyki chrześcijańskiej, co łączy się z postawą tolerancji wobec ludzi i innych światopoglądów oraz afirmacja osoby ludzkiej.
8. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych oraz ich integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
9. Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej
10. Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz promocja idei wolontariatu
11. Działania na rzecz środowisk lokalnych, w tym m. in.: wspieranie samorządów terytorialnych, inicjatyw obywatelskich
12. Działalność charytatywna
13. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
14. Działalność w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania
15. Przeciwdziałanie i zapobieganie patologiom społecznym, w tym zjawiskom:  marginalizacji różnych grup społecznych, zagrożenia skutkami nadużywania alkoholu oraz innych środków odurzających – szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. trening sportowy,
2. zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne,
3. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych, rekreacyjnych i kół zainteresowań,
4. organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo-sportowych,
5. organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych i rozrywkowych,
6. informacje i publikacje związane z prowadzoną działalnością.

 

ROZDZIAŁ II
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 5

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • a) zwyczajnych
 • b) wspierających
 • c) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która akceptuje cele i Statut Stowarzyszenia, jest obywatelem RP lub cudzoziemcem, ma ukończone 18 lat.
3. Małoletni w wieku 16-18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia, lecz mają ograniczoną zdolność do czynów prawnych. Korzystają oni z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej nie mogą mieć więcej niż 33 % członków.
4. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia  bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna akceptująca cele i Statut Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie może nadawać tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia” osobom szczególnie zasłużonym we wspieraniu działalności Stowarzyszenia.

§ 6

W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch członków zwyczajnych.

§ 7

Dowodem członkostwa jest legitymacja członka Stowarzyszenia lub deklaracja członkowska.

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo:

 • a) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
 • b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członek wspierający ma prawo do biernego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowi honorowemu przysługują takie same prawa jak członkowi zwyczajnemu, z tym, że nie płaci on składek członkowskich.
§ 10

1. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:

 • a) czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia, stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
 • b) opłacanie składek członkowskich.

2.Obowiązkiem członka wspierającego jest wspieranie finansowe działalności Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:

 • a) zrzeczenie się członkostwa,
 • b) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku nie wypełniania obowiązków statutowych przez członka, na mocy uchwały Zarządu,
 • c) śmierci członka.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, litera b) Zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach członka na okres do jednego roku.
3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie dwóch miesięcy od doręczenia decyzji.

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:

 • a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej zwane „Walnym Zebraniem”),
 • b) Zarząd,
 • c) Komisja Rewizyjna.

§ 13

1. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć Rady Programowe i inne ciała dla zapewnienia poprawnej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne i koła zainteresowań.

§ 14

Kadencja wszystkich władz i organów trwa 3 lata. Wszystkie funkcje we władzach Stowarzyszenia są sprawowane do chwili wyboru nowych władz, chyba że osoby
je sprawujące złożą pisemną rezygnację.
§ 15

1. Członkowie z niesprawnościami powinni być reprezentowani nie mniej niż w 50 % we wszystkich organach i władzach Stowarzyszenia.
2. W przypadku ustąpienia lub braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia skład osobowy uzupełnia się na drodze kooptacji z pośród członków wybranych na Walnym Zebraniu, według kolejności uzyskanych głosów.

§ 16

Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach określonych w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 17

1. Kolegialne władze Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał.
2. Uchwały władz sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu są nieważne.
3. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków tych władz, o ile postanowienia Statutu stowarzyszenia nie stanowią inaczej. Głosowanie może być tajne, gdy zażąda tego co najmniej 1/3 członków obecnych na posiedzeniu.

ROZDZIAŁ IV
Walne Zebranie

§ 18

Walne Zebranie jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.

§ 19

1. Walne Zebranie zwołuje Prezes Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia co najmniej raz na 3 lata.
2. Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania określa termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania ogłasza się co najmniej na 4 tygodnie przed terminem obrad. Zarząd zawiadamia członków o terminie Walnego Zebrania listownie, co najmniej na 3 tygodnie przed dniem obrad, podając w zawiadomieniach porządek zebrania lub wskazując miejsce jego wyłożenia.
4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznaczony jest o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 20

W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i Honorowi oraz z głosem doradczym członkowie wpierający.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • a) określenie podstawowych kierunków działalności Stowarzyszenia i przyjęcie programów działania,
 • b) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i bilansu z finansowej działalności Stowarzyszenia,
 • c) zmiana nazwy Stowarzyszenia,
 • d) ustalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich,
 • e) ocena działalności Zarządu oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium,
 • f) wybór o odwoływanie członków Zarządu,
 • g) przyjmowanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
 • h) wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
 • i) ustalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania,
 • j) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie,
 • k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 • l) nadawanie i pozbawianie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia,
 • m) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
 • n) podejmowanie innych uchwał na wniosek Zarządu lub co najmniej 20 członków Stowarzyszenia.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie, jeżeli wymaga tego interes Stowarzyszenia. Jest zwoływane przez Prezesa Zarządu na wniosek:

 • a) Zarządu,
 • b) Komisji Rewizyjnej,
 • c) Co najmniej 20 członków Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty w/w wniosku. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest ustalony niezależnie od zasad określonych w § 19 ust. 3, z tym że uchwałę o zwołaniu zebrania ogłasza się co najmniej na 3 tygodnie przed terminem obrad. Zarząd zawiadamia członków o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania listownie, co najmniej na 2 tygodnie przed dniem obrad, podając w zawiadomieniu porządek zebrania lub wskazując miejsce jego wyłożenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje w sprawach ustalonych porządkiem obrad zaproponowanym przez wnioskodawców wymienionych w ust. 1.

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest organem wykonawczym i przedstawicielskim Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby, w tym Prezes i Wiceprezes.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu. W przypadku równego podziału głosów, głos decydujący ma Prezes.
3. Prawo składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia ma Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, z tym
że prawo do podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia przysługuje co najmniej dwóm członkom Zarządu działającym łącznie.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 • a) wybór Prezesa Zarządu,
 • b) ustalanie regulaminu pracy Zarządu,
 • c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 • e) inicjowanie i realizowanie bieżącego programu zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania,
 • f) informowanie o treści uchwał członków Stowarzyszenia,
 • g) zarządzanie mieniem Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą budżetową Walnego Zebrania.
ROZDZIAŁ VI
Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i czuwa nad prawidłowością działań Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób:

 • a) Przewodniczącego
 • b) Wiceprzewodniczącego
 • c) Sekretarza.

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji w innych władzach organizacyjnych Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna kontroluje w szczególności:

 • a) przestrzeganie przepisów organizacyjnych Stowarzyszenia,
 • b) realizację programów przez władze organizacyjne,
 • c) działalność finansową i majątkową władz organizacyjnych Stowarzyszenia.

5. Komisja Rewizyjna jest upoważniona do przeprowadzenia kontroli co najmniej jeden raz w roku oraz w każdym czasie, jeżeli uzna to za konieczne.

§ 27

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • a) bieżąca ocena działań Zarządu oraz władz organizacyjnych Stowarzyszenia,
 • b) wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 • c) ustalenie Regulaminu pracy Komisji,
 • d) przedkładanie sprawozdań i wniosków Walnemu Zebraniu.

§ 28

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równego podziału głosów, głos decydujący ma Przewodniczący.

§ 29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą wziąć udział w każdym posiedzeniu władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą przeglądać protokoły i pisma władz Stowarzyszenia.
§ 30

Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, nie później niż po upływie dwóch miesięcy od zamknięcia roku obrachunkowego.

ROZDZIAŁ VII
Majątek i gospodarka finansowa.

§ 31

Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) darowizny, spadki i zapisy,
2) dochód z majątku i dochody z działalności gospodarczej,
3) dochody z ofiarności publicznej, dotacje państwowe.

§ 32

Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 33

Zasady i tryb zwoływania I Walnego Zebrania Stowarzyszenia określa uchwała Członków Założycieli Stowarzyszenia.

§ 34

Statut i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 35

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu powinna określać tryb likwidacji. Majątek Stowarzyszenia zostaje przekazany na cele statutowe.

§ 36
Stowarzyszeniu zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
2) wykorzystywania lub przekazywania majątku organizacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach;
3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Nasi Przyjaciele:
Zobacz w galerii:
2011-02_zmp-w-wa-032
Licznik tyka:
Najnowsze wpisy:
Archiwum wiadomości: